Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odmieta zrušiť povinné očkovanie proti pneumokokom napriek tomu, že je podľa jeho vlastných údajov prudko kontraproduktívne

08.02.2015 21:27

MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC

 

23.I.2015

 

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
83752 Bratislava 37

 

       Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácie

 

       Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších pred­pisov Vás chcem poprosiť o poskytnutie informácie:

  1. kedy bude zrušené povinné očkovanie proti pneumokokom? Vzhľadom na údaje z Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy (http://www.vzbb.sk/sk/urad/ narodne_centra/nrc_pn/trendy_vo_vyskyte_serotypov_Spneumoniae_na_Slovensku.pdf) je evidentné, že toto povinné očkovanie je celkovo kontraproduktívne a výsledky po takmer šiestich rokoch očkovania ukazujú, že sa výskyt vážnych pneumokokových ochorení z roka na rok zvyšuje, nehovoriac o zbytočných nežiaducich účinkoch, ktoré toto očkovanie spôsobuje našim najmenším a najnevinnejším detičkám.

       Zároveň by som sa chcela opýtať, voči komu bude vyvodená hmotná zodpovednosť za:

  1. desiatky miliónov eur z verejných zdrojov, vynaložených na 6 rokov kontraproduk­tívneho plošného očkovania,
  2. ujmu na zdraví tých osôb, ktoré utrpeli vážne pneumokokové ochorenia práve vďaka očkovaniu, keďže očkovanie viedlo k nárastu vážnych pneumokokových ocho­rení o vyše 100%.

       Totiž už najmenej rok pred schválením povinného očkovania proti pneumokokom na Sloven­sku bolo z vedeckej literatúry úplne zrejmé, že plošné očkovanie proti pneumokokom bude viac na škodu než na úžitok, viď napr.:

       Tento vývoj sa teda dal očakávať, vedelo sa dopredu, že to takto dopadne, ale aj napriek tomu to kompetentné osoby ignorovali a Slovensko si tak zopakovalo nemilú skúsenosť z USA — na škodu štátneho rozpočtu i na škodu zdravia tých, ktorých zdravie toto očkovanie údajne malo chrániť, ale nechránilo, práve naopak. Jediný, kto z neho mal úžitok, boli výrobcovia očkovacích látok.

       Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu zaoberať sa skutočným vplyvom očkovania na naše životy a životy tých najcennejších, našich detí. Odpovede na moje otázky Vás prosím poslať e-mailom na MENO.PRIEZVISKO@gmail.com

 

       S pozdravom

MENO PRIEZVISKO

 


 

logo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Vážená pani
MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
MENO.PRIEZVISKO@gmail.com

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
23.I.2015 MO/2223/2015 Mgr. Merková
RNDr. MUDr. Mikas, PhD.
2.II.2015

 

       Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií — odpoveď

 

       Dňa 27.I.2015 bol Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky postúpený Váš list, resp. žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po preskúmaní žiadosti dospel k záveru, že z obsahovej stránky Vaša žiadosť nespadá pod režim zákona č. 211/2000 Z.z.

       I napriek vyššie uvedenému Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

       1. „Kedy bude zrušené povinné očkovanie proti pneumokokom?“

       Pneumokokové infekcie sú najčastejšou závažnou bakteriálnou infekciou vo svete a najčastejšou príčinou úmrtí detí v prvých dvoch rokoch života. Ide o závažné infekcie vyznačujúce sa vysokou chorobnosťou, v mnohých prípadoch s trvalými následkami až úmrtiami. Streptococcus pneumoniae je častou príčinou bakteriálneho zápalu pľúc, zápalu mozgových blán a infekcie krvi. Medzi ochorenia spôsobené S. pneumoniae s menej závažnými klinickými príznakmi infekcie patrí zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal priedušiek. Ochorenia spôsobené S. pneumoniae majú okrem závažného klinického dopadu aj výrazný ekonomický dosah vzhľadom na náklady spojené s liečbou.

       Povinné očkovanie chráni pred invazívnymi pneumokokovými ochoreniami u detí, znižuje počet komplikácií, trvalých následkov, prispieva k redukcii úmrtí, potreby hospitalizácie a zníženiu nákladov na antibiotickú liečbu. Okrem toho dochádza aj k sekundárnemu efektu, t.j. k poklesu nosičstva pneumokokov u malých detí, ktoré sú jedným z najčastejších zdrojov infekcie pre dospelých a starých ľudí a tým aj k zníženiu výskytu pneumokokových ochorení u dospelých.

       O zrušení povinného očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa preto z odborného hľadiska v súčasnosti neuvažuje.

       2. „Zároveň by som sa chcela opýtať, voči komu bude vyvodená hmotná zodpovednosť za desiatky miliónov eur z verejných zdrojov, vynaložených na 6 rokov kontraproduktívneho plošného očkovania“

       Celoplošné očkovanie je určené na ochranu detí do 5 rokov veku proti závažným formám invazívnych pneumokokových ochorení. Tento cieľ sa kontinuálne dosahuje. V roku 2011 bolo zriadené Národné referenčné centrum pre surveillance invazívnych pneumokokových nákaz a zároveň bolo vydané Odborné usmernenie na posilnenie surveillance invazívnych pneumokokových nákaz. Dosiahlo sa rozšírenie a skvalitnenie diagnostiky týchto nákaz, ktoré v minulosti často zostávali etiologicky neobjasnené. To jednoznačne znamená, že počet ochorení sa nezvýšil, zvýšil sa počet ochorení etiologicky objasnených. Posilnená surveillance naviac poukázala na ďalšie zraniteľné skupiny populácie, ktoré bude v budúcnosti potrebné rovnako chrániť a to 65 ročných a starších a všetky rizikové skupiny vo vzťahu k ich zdravotného stavu a prítomným chronickým chorobám. Práve americké zdravotné autority vydali koncom minulého roku odporúčania pre očkovanie amerického obyvateľstva nad 65 rokov a osoby v riziku.(ACIP,2014).

       3. „Zároveň by som sa chcela opýtať, voči komu bude vyvodená hmotná zodpovednosť za ujmu na zdraví tých osôb, ktoré utrpeli vážne pneumokokové ochorenia práve vďaka očkovaniu, keďže očkovanie viedlo k nárastu vážnych pneumokokových ocho­rení o vyše 100%“

       Ako sme už uviedli, k nárastu počtu ochorení nedošlo. Za toto obdobie došlo len k jednému prípadu ochorenia u očkovaného dieťaťa, ktoré malo imunodeficientné ochorenie. Ostatné ochorenia spôsobili kmene S. pneumoniae, ktoré neboli obsiahnuté v použitej vakcíne. Naopak, došlo k vážnemu poškodeniu zdravia u neočkovaného dieťaťa, ktoré prekonalo invazívne pneumokokové ochorenie s vážnymi trvalými následkami.

 

       S pozdravom

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
PEČIATKA ÚVZ SR

 

Bankové spojenie:
7000135898/8180
Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com