Thiomersal / thimerosal

27.12.2013 21:54
Sumárny vzorec: C9H9HgNaO2S
Schéma molekuly: Schéma molekuly thiomersalu
CAS číslo: 54-64-8
Ako vyzerá: biely alebo bledožltý prášok
LD50: 75 mg/kg (potkan, orálne)
91 mg/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Tiomersal (známy aj ako thimerosal, mercurothiolate, mertiolate, sodná soľ etylortuti) je organická zlúčenina, obsahujúca ortuť. Je dobre rozpustný vo vode. Používa sa buď v procese výroby vakcín (v takom prípade môžu byť vo výslednej vakcíne prítomné zbytkové množstvá) alebo sa pridáva do vakcín ako konzervačná látka. Zabraňuje rastu baktérií a hubovitých organizmov v niektorých vakcínach počas uskladňovania, no predovšetkým sa využíva vo viacdávkových liekovkách s očkovacími látkami. Pod obchodným názvom Mertiolate ho farmaceutická spoločnosť Eli Lilly & Co. (tá, pre ktorú dlhé roky robil Dr. John Virapen - pozn. red.) od 30. rokov 20. storočia pridávala ako konzervačnú látku do vakcín a iných prípravkov, aby tým zabránenila bakteriálnej a hubovej kontaminácii. V roku 1928 totiž pri použití vakcín bez konzervantu zomrelo po očkovaní proti záškrtu 12 z 21 detí na stafylokokovú infekciu.

       Narastajúci počet prípadov autizmu a neurologických vývojových porúch mozgu u detí s narastajúcim počtom očkovaní spôsobil podozrenie, že za ich vznikom stoja konzervanty vo vakcínach. To viedlo k odstráneniu tiomersalu z mnohých očkovacích látok. Zhodnotenie rizika spojeného s etylortuťou bolo založené na údajoch o metylortuti, nakoľko sa predpokladalo, že profil toxicity obidvoch zlúčenín je podobný. V súčasnosti v oficiálnych kruhoch prevláda presvedčenie, že na toto tvrdenie neexistuje dostatok presvedčivých dôkazov. Nové zistenia údajne ukazujú, že etylortuť sa rýchlejšie vylučuje a má podstatne odlišnú farmakokinetiku ako metylortuť, a že etylortuť môže byť menej toxická, ako sa pôvodne predpokladalo.

       V EÚ, USA a niektorých ďalších krajinách sa už nepoužíva vo vakcínach základnej očkovacej schémy. Výnimkou sú niektoré vakcíny proti chrípke, dvojvakcína proti záškrtu a tetanu, či toxoidová tetanová vakcína, ako aj niektoré protijedy po uštipnutí hadom. Mimo krajín EÚ je vo vakcínach bežný, nakoľko WHO usúdila, že o toxicite thiomersalu nie sú dôkazy a z bezpečnostného hľadiska nie je dôvod na náhradu týchto vakcín drahšími jednodávkovými alternatívami.

 

Bezpečnosť

       Škodlivý pri kontakte s pokožkou (dráždivý), pri vdýchnutí a požití. Mierne škodlivý pri kontakte s očami (dráždivý). Údaje o karcinogénnych, mutagénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú známe. Môže byť škodlivý pre obličky, pečeň, slezinu, kostnú dreň, centrálnu nervovú sústavu. Predĺžené či opakované vystavenie môže poškodiť cieľové orgány. Je u neho riziko kumulatívnych účinkov, čo môže viesť k hromadeniu v jednom, či viacerých orgánoch.

       Je tiež vysoko toxický pre vodné organizmy. V tele sa rozkladá a metabolizuje na etylortuť (C2H5Hg+) a tiosalicylát.

       O škodlivosti u ľudí sa vykonalo niekoľko štúdií. Boli zaznamenané prípady závažných otráv až úmrtí po náhodnom vystavení, či pokuse o samovraždu. Pokusy so zvieratami naznačujú, že po injekcii sa tiomersal rýchlo rozkladá a uvoľňuje sa etylortuť. Tá poškodzuje centrálnu nervovú sústavu a obličky, sprievodným znakom je zhoršená koordinácia pohybov. Z tela sa eliminuje prevažne stolicou. Etylortuť z krvi sa čistí u dospelých s polčasom 18 dní, z mozgu mladých opíc 14 dní. Metylortuť aj etylortuť prechádzajú do všetkých tkanív, prejdú hemato-encefalickou bariérou aj placentou. Anorganická ortuť, metabolizovaná z etylortute, má polčas v mozgu až vyše 120 dní, no z neobjasnených príčin sa javí, že je omnoho menej toxická ako anorganická ortuť z výparov.

       Už malé dávky ortute menia energetický metabolizmus mitochondrií, narušujú reguláciu glutamátového procesu a vyvolávajú poškodenie nervových buniek.

       Pri opakovanom vystavení tiomersalu môže dôjsť k senzibilizácii, čiže k zvýšenej citlivosti organizmu.

       Tiomersal sa používa pri kožných náplasťových testoch na kontaktné alergie. Štúdie ukázali, že 1,9% až 6,6% dospelých a dokonca až 36% adolescentov s chronickým ekzémom má pozitívnu reakciu na tiomersal, čo pravdepodobne súvisí s predchádzajúcim vystavením tiomersalu.

 

Prehľad výskumov, potvrdzujúcich nebezpečnosť thiomersalu

(podrobnejšie informácie nájdete v tejto štúdii)

Rok Autor Podaná látka Zvíře/subjekty Účinky
1937 Cummins[1] thimerosal 1% morčata zemřela za 24 hodin
1940 Welch, Hunter[2] thimerosal lidská a krev morčat zabíjí dříve leukocyty než stafylokoky
1941 Kinsella[3] thimerosal 1% 13 pacientů s endokarditidou zemřeli
1950 Trakhtenberg[4] vdechování par etylrtuti bílé myši cyanóza, paralýza zadních končetin, smrt po 6 –15 hodinách
1960 Oliver, Platonow[5] E-Hg telata degenerativní změny GIT, CNS, poruchy ledvin
1968 Birbin[6] E-Hg z krmiva
velmi detailní studie zahrnující i změny u selat
prasata,
414 kusů
155 uhynulo,
ostatní musela být utracena ve stavu agónie
1968 Tiškov[7] E-Hg z krmiva kuřata E-Hg se nacházela v ledvinách, játrech, svalech, kůži, plicích, srdci, pohl. žlázách po 120 dní, postupně hynula
1968 Oharazawa[8] E-Hg březí myši poškození plodů, snížení váhy, malformace a výrazné změny
v chromosomech
1970 Salej[9] E-Hg prasata E-Hg v mozku déle než 8 měsíců
1972 Itoi, Ishii[10] thimerosal
0,02–0,2%
králíci,
březí samice
zvýšení potratů, vyšší počet mrtvých plodů, anomálie ve vývoji, anomálie pohlavních orgánů
1972 Spann[11] 12,5 ppm E-Hg
4,2 ppm E-Hg
bažanti vyšší dávky letální,
nižší snížily plodnost
1973 Tryphonas, Nielsen[12] E-Hg
0,19 mg E-Hg/kg
mladá prasata nekrózy nervových buněk, poškození cév v mozku, poškození jater a ledvin, histologické změny v jícnu a ve střevech, dlouhá doba působení po podání dávky
1973 Wright[13] E-Hg telata a ovce E-Hg v mozku déle než 20 týdnů, také v mnoha orgánech
1975 Yonaha[14] E-Hg myši silná inkorporace do mozku, toxické symptomy stejné jako u Me-Hg
1975 Gassett[15] thimerosal
0,2–2% s 203Hg
krysy a králíci teratogenní účinky, úhyn plodů, absorpce plodů, malformace přeživších, 203Hg v plodech,
203Hg v krvi, játrech, mozku,
po 48 dnech maximum v ledvinách, játrech a mozku
1975 Blair[16] thimerosal opice
během 6 měsíců dostaly 418 µg Hg
akumulace rtuti v ledvinách, játrech a mozku
1977 Heinonen[17] thimerosal lidská studie, 50000 těhotných thimerosal do 4. měsíce zvyšuje trojnásobně riziko poškození plodu
1979 Heyworth, Truelove[18] thimerosal lidé, podání IgG
s thimerosalem
symptomy intoxikace Hg
1980 Matheson[19] thimerosal lidé symptomy intoxikace Hg

Hg = ortuť; E-Hg = etylortuť; Me-Hg = metylortuť; 203Hg = rádioaktívny izotop ortuti;
IgG = ImunoGlobulín G; ppm = Parts Per Million = milióntina; µg = mikrogram;
GIT = Gastro-Intestinálny Trakt = tráviaca sústava; CNS = centrálna nervová sústava

 

Zdroje a viac informácií:

 

Štúdie, zmiené v tabuľke

[1]  S. L. Cummins: „Merthiolate in the treatment of tuberculosis“, Lancet, 1937, 230(5956):962–963

[2]  Henry Welch, Albert C. Hunter: „Method for determining the effect of chemical antisepsis on phagocytosis“, 1940, Am J Public Health, 30:129–137

[3]  Ralph A. Kinsella: „Chemotherapy of bacterial endocarditis“, Ann Intern Med, 1941, 15(6):982–986

[4]  I. M. Trakhtenberg: „The toxicity of vapors of organic mercury compounds (ethlmercuric phosphate and ethylmercuric chloride) in acute and chronic intoxication (experimental data)“, Gig Sanit, 6:13–17

[5]  W. T. Oliver, N. Platonow: „Studies on the pharmacology of n-(ethylmercuri)-p-toluenesulfonanilide“, Am J Vet Res, 1960, 21:906–916

[6]  S. S. Birbin, A. A. Alexejeva, A. A. Bulatov: „The poisoning of swine treated with Granosan“, Veterinarija, 1968, 45(8):60–61

[7]  A. I. Tiškov, P. I. Salej, V. P. Vitkalov: „Poultry poisoning with Granosan“, Veterinarija, 1968, 45(4):58

[8]  H. Oharazawa: „Effect of ethylmercuric phosphate in the pregnant mouse on chromosome abnormalities and fetal malformation“, J Jpn Obstet Gynecol, 1968, 20(11):1479–1487

[9]  P. I. Salej: „Evaluation of slaughter products from Granosan-poisoned animals“, Veterinarija, 1970, 46(8):102–103

[10]  Motokazu Itoi, Yasuo Ishii, Noboru Kaneko: „Teratogenicities of antiviral ophthalmics on experimental animals“, Jpn J Clin Ophthal, 1972, 26:631–640

[11]  J. W. Spann, R. G. Heath, J. F. Kreitzer, L. N. Locke: „Ethyl-mercury-p-toluene-sulfonanilide: Lethal and reproductive effects on pheasants“, Science, 1972, 175(4019):328–331

[12]  L. Tryphonas, N. O. Nielsen: „Pathology of chronic alkylmercurial poisoning in swine“, Am J Vet Res, 1973, 34(3):379–392

[13]  Fred C. Wright , Jack S. Palmer , Jayme C. Riner: „Retention of mercury in tissues of cattle and sheep given oral doses of a mercurial fungicide Ceresan M“, J Agric Food Chem, 1973, 21(4):614–615

[14]  Masanori Yonaha; Shunji Ishikura; Mitsuru Uchiyama: „Toxicity of organic mercury compounds. III. Uptake and retention of mercury in several organs of mice by long term exposure of alkoxyethylmercury compounds“, Chem Pharm Bull (Tokyo), 1975, 23(8):1718–1725

[15]  Antonio R. Gasset, Motokazu Itoi, Yasuo Ishii, Richard M. Ramer: „Teratogenicities of Ophthalmic Drugs II. Teratogenicities and Tissue Accumulation of Thimerosal“, Arch Ophthalmol, 1975, 93:52–55

[16]  A.M.J.N. Blair, B. Clark, A.J. Clarke, P. Wood: „Tissue concentrations of mercury after chronic dosing of squirrel monkeys with Thiomersal“, Toxicology, 1975, 3(2):171–176

[17]  Olli P. Heinonen, Dennis Slone, Samuel Shapiro: „Birth defects and drugs in pregnancy“, Publishing Sciences Group, Littleton, 1977

[18]  Martin F. Heyworth, Sidney C. Truelove: „Problems associated with the use of Merthiolate as a preservative in anti-lymphocytic globulin“, Toxicology, 1979, 12(3):325–333

[19]  David S. Matheson, Thomas W. Clarkson, Erwin W. Gelfand: „Mercury toxicity (acrodynia) induced by long term injection of gammaglobulin“, J Pediatr, 1980, 97(1):153–155

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + kontrola odkazov + doplnenie citácií štúdií - približne 1 hodina čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com