Slo­ven­ská firma Axon Neuros­cience je na dob­rej ceste aby našla pre­ven­ciu Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby

20.12.2016 00:00

    [...]

    Pokú­siť sa zme­niť život pacien­tov s Alz­he­i­me­ro­vou cho­ro­bou bol hlavný cieľ, s kto­rým vznikla v roku 2011 bio­far­ma­ce­utická európ­ska spo­loč­nosť AXON NEUROS­CIENCE SE. Jej hlav­nou čin­nos­ťou je výskum Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby na mole­ku­lár­nej úrovni a vývoj nových medi­cín­skych postu­pov a lie­kov účin­ných pri liečbe. Výskum sa usku­toč­ňuje na Slo­ven­sku a v Rakúsku v spo­lu­práci s pro­fe­so­rom prof. MVDr. Micha­lom Nová­kom, DrSc. Dr.h.c., ktorý sa tejto prob­le­ma­tike venuje už 25 rokov. Žia­dosť na schvá­le­nie lieku, ktorý by mohol zme­niť životy mno­hým ľuďom, bola podaná v roku 2011 a sú tu výsledky.

    Axon Neuros­cience (Slo­ven­sko) začal druhú fázu kli­nic­kého tes­to­va­nia svo­jej vak­cíny AAD­vac1. Počas dvoch rokov sa do nej zapojí 185 pacien­tov z celej Európy, ktorí majú mierne prí­znaky Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby. Tento mesiac boli pred­sta­vené výsledky 18-mesač­nej štú­die s tau vak­cí­nou. Výsledky boli pre­zen­to­vané na deviatej medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii zame­ra­nej na štú­die v oblasti Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby v San Diegu. V rámci dlho­do­bého pozo­ro­va­nia sa potvr­dilo zlep­še­nie v prvej fáze ocho­re­nia Alz­hei­me­ro­vou cho­ro­bou, a to vďaka vak­cine AAD­vac1.

 

    Viac na stránke StartItUp.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com