Pripomienky Národného bezpečnostného úradu k pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.

03.04.2010 04:32

 

1. Spoločná pripomienka k novelizačným bodom 2 a 10

       Odporúčame navrhované ustanovenie bodu 2 a bodu 10 vypustiť.
       Odôvodnenie: Upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj prijatých medzinárodnoprávnych záväzkov, k dodržiavaniu ktorých sa Slovenská republika zaviazala, nemôžu byť povinnosti ukladané inak, ako zákonom alebo na základe zákona. Sme si vedomí ustanovenia § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého môže Úrad verejného zdravotníctva nariadiť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3 zákona, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nie je však prípustné, aby povinnosti osobám boli ukladané očkovacím kalendárom, ktorý v žiadnom prípade nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, môže byť menený, dopĺňaný a akokoľvek inak upravovaný na základe svojvôle štátnych orgánov bez toho, aby sa osoba, ktorej sa má určitá povinnosť týkať, o tejto povinnosti relevantným spôsobom dozvedela. Domnievame sa, že ak je predkladateľovým záujmom docieliť (aj podľa dôvodovej správy k novelizačným bodom 7 a 8 návrhu vyhlášky) jednoznačnosť a nespochybniteľnosť povinného očkovania zo strany povinných subjektov, zakotvením ustanovení bodov 2 a 10 dosiahne presný opak. V tejto súvislosti upozorňujeme na domnienku zakotvenú v § 2 zákona č. 1/1993 Zb. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
       Zároveň upozorňujeme, že Slovenská republika ako členský štát Rady Európy, je viazaná Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z.). Podľa článku 5 uvedeného Dohovoru sa „zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas“. Je nespochybniteľné, že očkovanie je zásahom v oblasti zdravia. Článok 26 síce pripúšťa obmedzenia výkonu práv uvedených v Dohovore, ale iba zákonom. V žiadnom prípade teda nemôže byť povinnosť podrobiť sa určitému očkovaniu zakotvená v akte, ktorý nemá normatívnu povahu (teda v očkovacom kalendári) a následne na základe očkovacieho kalendára aj vynucované plnenie povinnosti pod hrozbou sankcie
       V prípade, že predkladateľ zotrvá na navrhovanom znení a zakotví ukladanie očkovaní inak, než všeobecne záväzným právnym predpisom, vystavuje sa riziku konania podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky.

 

2. Spoločná pripomienka k novelizačným bodom 7 a 8

       Odporúčame upraviť navrhované zmeny ustanovení tak, aby zohľadňovali prípady, kedy sa očkovanie nemôže vykonať v ustanovenom 3., 5. a 11. mesiaci života, resp. v 15. a najneskôr 18. mesiaci života. Aj samotný zákon pripúšťa, že existujú závažné zdravotné alebo iné lekárom zdôvodnené prípady, kedy sa očkovanie nemôže vykonať v určenom čase (akútne ochorenie, chronické ochorenie, operácie pri vrodených vývojových chybách atď.), kedy je očkovanie vyslovene kontraindikované. V prípade, že bude v ustanoveniach zakotvená navrhovaná úprava, nie je jednoznačné, aký ďalší postup má lekár zvoliť, ak dieťa nemôže byť napr. v 3. mesiaci života očkované. Znamená uvedené, že ak dieťa nemôže byť v 3. mesiaci očkované pre kontraindikáciu, tak ak kontraindikácia pominie o dva mesiace, už nemusí byť očkované vôbec? Odporúčame napríklad upraviť možnosť primeraného posunutia očkovania v odôvodnených prípadoch na neskôr, a to s primeranými časovými rozostupmi od jednotlivých očkovaní.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com