Podrobné informácie o prípade tetanu v okrese Michalovce na jeseň 2017 — DOPLNENÉ

22.01.2018 14:25

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 20.I.2018 o 1257 a doplnení o dodatočne zistené údaje z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) 22.I.2018 o 1425.

 

    Na verejnej debate v Košiciach v utorok 10.X.2017, kde som bol tiež hosťom, spomenula MUDr. Jana Seligová PhD. z košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach leží neočkované dieťa s tetanom. Hoci tento prípad sa javil ako veľmi dobrý na širokú medializáciu za účelom podpory povinného očkovania, medializovaný na Slovensku nebol prakticky vôbec. Nijaké bližšie informácie o tomto prípade neboli nikde zverejnené, a to ani po mesiaci od prvej zmienky. To nám vŕtalo v hlave, a tak sa jedna dobrá duša podujala zistiť viac pomocou žiadosti o informácie na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Toto sa jej nakoniec podarilo dostať od príslušného úradu:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 07101 Michalovce

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Michalovce
  2017/005950 Bc. Záviská/617 28.XI.2017

 

Vec: Ochorenie na tetanus v okrese Michalovce — informácia

 

Vážená pani XYZ,

 

    na základe Vašej žiadosti ohľadom poskytnutia všetkých informácií, ktoré sa týkajú prípadu ochorenia na tetanus v okrese Michalovce, Vám v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytujeme nasledovnú informáciu.

 

    Dňa 4.X.2017 bolo nahlásené RÚVZ Trebišov na oddelenie epidemiológie RÚVZ Michalovce podozrenie na tetanus u 4-ročného neočkovaného dieťaťa z obce Ruská.

    Epidemiologickým vyšetrovaním zamestnancami oddelenia epidemiológie bolo zistené, že dieťa bolo hospitalizované od 27.IX.2017 v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice, Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM). Nakoľko nám ochorenie na tetanus nebolo v zmysle Prílohy č. 5 k Zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahlásené zo strany Detskej fakultnej nemocnice Košice, oddelenie epidemio­lógie RÚVZ Michalovce kontaktovalo ešte 4.X.2017 predmetné zdravotnícke zariadenie s tým, aby nám zaslalo hlásenie tejto prenosnej choroby a zároveň poskytlo všetky dostupné informácie o zdra­votnom stave tohto pacienta.

ilustračný obrázok: tzv. tetanový mostík    Dieťa bolo choré od 26.IX.2017 — matka našla dieťa v posteli celkovo stuhnuté, dieťa nevedelo ohnúť končatiny, chodiť a posadiť sa, dieťa neotáčalo hlavou, reagovalo na slovné podnety, bolo pri vedomí, dezorientované a postonávalo. Dieťa bolo privezené matkou na detskú pohotovosť v Krá­ľovskom Chlmci 26.IX.2017 a pre nezlepšený zdravotný stav bolo preložené letecky na KPAIM DFN Košice dňa 27.IX.2017. V klinickom obraze dominovala rigidita kostrového svalstva, bola prí­tomná spasticita mimických svalov, trizmus žuvacieho svalstva, risus sardonicus. Vzhľadom k to­mu, že dieťa bolo výrazne zanedbané a v anamnéze bol údaj, že dieťa nie je očkované, bolo vyslo­vené podozrenie na základe klinického obrazu na suspektnú diagnózu tetanus. Pre dôvodné podo­zrenie na tetanus bolo indikované podanie antitetanického imunoglobulínu, bez reakcie. Pre laryn­gospazmus a progresiu respiračného zlyhávania bolo nutné dieťa zaintubovať a napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Dieťaťu boli 2.X.2017 extrahované kariézne zuby (8x) ako potenciálne ložisko infekcie. Dňa 27.X.2017 bolo dieťa preložené v zlepšenom klinickom stave na Detské infekčné od­delenie DFN Košice. Priebeh hospitalizácie bol afebrilný, prechodne telesná teplota do 37,4 °C, kŕ­če nemal, postupne sa celkový klinický stav aj hybnosť a spasticita zlepšili. Celkový zdravotný stav sa výrazne zlepšil, dieťa je čulé, hravé, chodí s pomocou, prospieva. Na základe vypracovaného oč­kovacieho plánu ambulanciou pre očkovanie rizikových detí bola dieťaťu podaná 1. dávka kombi­novanej očkovacej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde typu B, hemofi­lovým invazívnym infekciám a poliomyelitíde. Dňa 14.XI.2017 bolo dieťa v dobrom klinickom sta­ve prepustené do ambulantnej starostlivosti.

    Údaj o neočkovaní dieťaťa bol overený a prekonzultovaný v Neštátnom zdravotníckom zariadení pre deti a dorast vo Veľkých Kapušanoch. Podľa vyjadrenia lekára prvého kontaktu, kde má dieťa svoju zdravotnú kartu, matka odmietala všetky povinné očkovania u svojho dieťaťa, ale oddelenie epidemiológie RÚVZ Michalovce takúto informáciu ani hlásenie o odmietaní očkovania nezazna­menalo.

    Vzhľadom na to, že dieťa, podľa udania matky, neutrpelo za posledných 30 dní žiadne poranenie ani úraz, hoci na celom tele, podľa lekárskej správy, malo veľké množstvo exkoriácií (odrenín), a malo značne poškodený a zanedbaný chrup a žije v hygienicky nevyhovujúcom prostredí, ktoré je značne znečistené odpadkami a výkalmi, môžeme iba predpokladať, že bránou vstupu infekcie bola ústna dutina dieťaťa a k ochoreniu mohlo dôjsť zavlečením spór Clostridium tetani kontaminovaný­mi rukami dieťaťa do organizmu práve cez kariézny chrup.

    Nakoľko nám bola umožnená len telefonická komunikácia ohľadom zdravotného stavu dieťaťa s DFN Košice a KPAIM DFN Košice nám ani na základe písomnej žiadosti neposkytla písomnú le­kársku správu, všetky údaje o zdravotnom stave pacienta boli vyžiadané z RÚVZ so sídlom v Koši­ciach a z Neštátneho zdravotníckeho zariadenia pre deti a dorast, Veľké Kapušany.

 

    S úctou

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

 

Telefón E-mail Internet IČO
+421 56 688 06 11 mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk 17335680

 

Doplnené 22.I.2018:

    Diagnóza tetanu bola potvrdená testom špachtle s pozitívnym výsledkom.

    Dieťa bolo bez známok úrazu, ale má značne poškodený až prehnitý chrup a pri hre mohlo konzumovať kontaminovanú hlinu.

 

Pozn. red.:

    K tomu viď články:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com