Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 57. Úloha oznamovacích prostriedkov v očkovacích kampaniach

09.01.2018 20:11

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

    Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
    strany 207–209 a časť strany 210 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

Úloha oznamovacích prostriedkov v očkovacích kampaniach

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“    Medicína má mocných spojencov v obchode a politike. A spolčila sa dokonca aj s časťou tlače, ktorá — hoci nemá problém cenzurovať aj najvyšších predstaviteľov štátu — je často nesmelá a podlízavá pred sebavedomým dogmatickým lekárom.[1]

    Oznamovacie prostriedky (médiá) — či už elektronické alebo tlačené — sú do veľkej miery zá­vislé na vláde pri tvorbe svojich „správ“ a informácií. Túto závislosť využívajú všetky úrovne vlád­nej mašinérie na manipulovanie informácií a ovládanie verejnej mienky. Príkladom je riadený únik zamýšlaných politických rozhodnutí, vďaka čomu si možno „neoficiálne“ otestovať reakcie verej­nosti a tieto rozhodnutia zmeniť, ak je odpor proti nim dostatočne silný.

    Temnou stránkou vzťahu oznamovacích prostriedkov s vládou je, že musia slúžiť vládnej propa­gande, ak nechcú, aby prišli o tok informácií, ktorý ich drží pri živote. Zverejňovaním príbehov o tom, ako sú deti trvale postihnuté alebo zomrú následkom „očkovaním predchádzateľnej“ choro­by, nemôžu nič pokaziť. Ostatne, kto by namietal voči predchádzaniu úmrtiam detí na „očkovaním predchádzateľné“ choroby? Skrytou a niekedy aj otvorene uvedenou odpoveďou na to je, že každý, kto je proti očkovaniu, chce aby deti zbytočne zomierali.

    Ignorovaním, úmyselným prehliadaním a prekrúcaním správ o úmrtiach detí na následky „pre­ventívneho“ očkovania oznamovacie prostriedky prostituujú pre vládu a prezentujú sa ako obranco­via verejného blaha. V tomto ovzduší samochvály a nadbiehania svojim pánom je smutnou skutoč­nosťou, že keď by ktorýkoľvek novinár či redaktor chcel povedať niečo proti povinnému očkova­niu, pravdepodobne by nedostal vysielací čas či miesto v novinách/časopise.

    Súčasťou pokračujúcej snahy AVN (Australian Vaccine-skeptic Network = Sieť Austrálčanov, skeptických voči očkovaniu) podporovať informovanú voľbu v očkovaní je vzdor voči prílivu sta­rostlivo zostavenej vládnej propagandy, zverejňovanej povoľnými a podriadenými oznamovacími prostriedkami. Dvakrát sa AVN úspešne sťažovala u APC (Australian Press Council = Austrálska tlačová rada) na zverejnenie zavádzajúcich článkov v novinách Australian Newspaper a The Cou­rier-Mail. APC rozhodla, že oboje noviny majú zverejniť List redakcii od AVN. Budeme naďalej podrobne sledovať tlač, písať námietky najprv redaktorom, žiadať o opravy zavádzajúcich informá­cií a ak nám nevyhovejú, sťažovať sa u APC. Prosíme všetkých čitateľov, aby sledovali oznamova­cie prostriedky a vždy namietali, keď zverejnia nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.

 

Nepresné citácie — naši volení predstavitelia a lekári v oznamovacích prostriedkoch

    The Cairns Post, streda, 22.I.1997:

„Poznámka pána Entscha, že očkovanie by malo byť povinné pre vstup do školy, nasle­dovala po najnovšej epidémii čierneho kašľa v Novom Južnom Walese (New South Wa­les = NSW), ktorá si vyžiada­la 3 životy a nakazila vyše 1000 ľudí. Bol tiež znepokojený všeobecným nárastom výsky­tu očkovaným predchádzateľ­ných detských chorôb.“

    Novinár Tracey Ferrier si poznámku tohto poslanca za Leichhardt (časť Sydney — pozn. prekl.) neoveroval predtým, ako odoslal svoj článok do tlače. Ako sa dozviete nižšie, poznámka pána Ent­scha nie je pravdivá. Keďže očkovanie je lekárskym zákrokom, dôveryhodné prominentné osoby ako Warren Entsch by rozhodne mali byť brané na zodpovednosť za rozdúchavanie debaty okolo očkovania pomocou citového vydierania a ne-faktov.

    Fakty sú takéto: podľa spravodaja o prenosných chorobách Communicable Diseases Intelligence Bulletin bol počet prípadov čierneho kašľa od 24.XI.1996 do 21.I.1997 spolu 135, nie 1000. Iba je­den prípad bol hlásený v decembri, v čase údajnej „epidémie“. V skutočnosti sa počet hlásených „očkovaním predchádzateľných chorôb“ v roku 1996 oproti roku 1995 znížil. Počet prípadov osý­pok klesol o 60% a čierneho kašľa o 1%. V rozpore s Entschovou poznámkou k nárastu nedošlo — práve naopak.

„27.III.1996 radný Able (z radnice Logan City) povedal, že došlo k 20 prípadom čierne­ho kašľa u neočkovaných detí, ktoré sú hospitalizované v nemocnici Mater v Brisbane. Obvinil lenivých, samoľúbych rodičov, ktorí mohli ľahko predísť tejto chorobe očkova­ním. AVN zavolala do tejto nemocnice a dozvedela sa, že „tento rok nebol zatiaľ v ne­mocnici Mater prijatí žiaden pacient s čiernym kašľom“.“

    Ďalší prípad vyšiel v novinách Wynnum Herald 19.III.1997. Dr. Laidlaw v mene všeobecných lekárov z Bayside (časť mesta Melbourne — pozn. prekl.) povedal:

„Najnovšie čísla, zverejnené Ministerstvom zdravotníctva Queenslandu, naznačujú, že riziko úmrtia na následky očkovania proti čiernemu kašľu je 1 na 500.000 podaných vakcín (majme však na pamäti, že austrálske deti dostanú 5 takých vakcín do svojich 5. narodenín). Avšak 1 z 200 bábätiek, čo dostanú čierny kašeľ, zomrie. Po 2.000 zazname­naných prípadoch čierneho kašľa v Queenslande v rokoch 1990–1994 by sa rodičia ma­li sami seba opýtať, ktoré riziko je pre ich deti výhodnejšie.“

    Údaje Austrálskeho štatistického úradu (Australian Bureau of Statistics) hovoria, že za 5-ročné obdobie, zmienené Dr. Laidlawom došlo k jednému úmrtiu na čierny kašeľ, nie k 10, ako naznačil Dr. Laidlaw a Ministerstvo zdravotníctva Queenslandu. Ani štatistický úrad, ani ministerstvo neve­deli vyčísliť, ku koľkým úmrtiam následkom očkovania proti čiernemu kašľu v tomto období došlo.

    Dr. Margaret Burgess je hovorkyňou Novej detskej nemocnice (New Children's Hospital) v Syd­ney. Skôr tohto roku v relácii „Svet dnes“ („The World Today“) rozhlasovej stanice ABC, ako aj v niekoľkých publikáciách, vrátane „Praktického rodičovstva“ („Practical Parenting“) z apríla, tvrdila, že v predchádzajúcich pár týždňoch došlo k niekoľkým úmrtiam na čierny kašeľ v Sydney. AVN oslovila všetky nemocnice v Sydney a nenašla ani jednu, v ktorej by nejaké dieťa zomrelo na čierny kašeľ. Moderátor spomínanej rozhlasovej relácie znovu oslovil Dr. Burgess, ktorá mu tento­krát povedala, že došlo k 2 úmrtiam na čierny kašeľ: jedno v Sydney a jedno v Melbourne. Takže aká je pravda? Ktoré z tvrdení Dr. Burgess je pravdivé? Alebo sú oba vymyslené?

    Vedúca Skupiny pre podporu očkovania v meste Lithgow, Leanne Hawkins, poslala list Sue Campbell-Lloyd, vedúcej očkovacieho programu, a dostala túto odpoveď:

„Odpovedám na Váš list ohľadne nežiaducich účinkov očkovania. Ministerstvo zdravot­níctva NSW (NSW Health Department) priznáva, že žiadna očkovacia látka nie je 100% bezpečná ani 100% účinná a že po očkovaní dochádza k nežiaducim účinkom. Závažné nežiaduce udalosti po očkovaní sú však zriedkavé a žiadnemu dieťaťu by nemali byť upierané prínosy očkovania, ak nie je k tomu vedecky preukázaný dôvod.
    Zákon NSW o verejnom zdraví (NSW Public Health Act) z roku 1991 požaduje od zdravotníkov hlásiť každú z týchto zdravotných ťažkostí, ak nastane do 30 dní od očko­vania: neutíšiteľný plač/vresk (viac než 3 hodiny), anafylaxia, šok, hypotonická/hyperto­nická epizóda, encefalopatia, kŕče, aseptická meningitída, trombocytopénia, smrť.
    Tieto hlásenia hodnotí raz ročne (poznámka autora článku: raz ročne je asi dosť má­lo na to, aby mohli stiahnuť podozrivú výrobnú dávku (šaržu) vakcíny, ktorá spôsobuje viac reakcií než je bežné) Poradný výbor NSW pre očkovanie (NSW Immunisation Advi­sory Committee) a výsledky sú zverejňované v Spravodaji verejného zdravotníctva NSW (NSW Public Health Bulletin).
    Prikladám k tejto odpovedi po jednom výtlačku brožúrok „Ako chápať očkovanie de­tí“ („Understanding Childhood Immunisation“) a „Očkovanie: mýty a skutočnosť“ („Immunisation — Myths and Realities“) pre Vašu informáciu. Obe brožúrky boli napí­sané, aby pomáhali rodičom činiť informované rozhodnutia o očkovaní.
    Ďakujem za Váš list a verím, že tieto informácie Vám objasnia túto záležitosť.“

    Leanne Hawkins napísala dlhé listy s množstvom faktov o očkovaní niekoľkým televíziám a no­vinám, v ktorých vyjadruje svoje obavy. Mike Munro z relácie „A Current Affair“ („Súčasná afé­ra“) jej 21.I.1997 odpovedal (počas veľkej zastrašovacej kampane, naháňajúcej rodičov do očkova­nia proti čiernemu kašľu):

„Milá pani Hawkins,
    ďakujem za Váš list/fax.
    Chápem, ako sa cítite a že Vašou hlavnou prioritou je blaho a zdravie vašich detí. Zvažujeme te­raz fórum/debatu na túto tému, aby dostali viac priestoru obe strany bari­kády. Ako novinári často musíme zverejňovať to, čo hovoria odborníci, ale každá minca má vždy dve strany. Možno sa s Va­mi spojíme, ak usporiadame diskusné fórum. Ešte raz ďakujem, že ste napísala.

Mike Munro“

 

Zdroj

[1]  Coulter HL: Vaccination, Social Violence and Criminality: The Medical Assault on the American Brain, North Atlantic Books, Berkeley, 1990

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com