Návrh na prerušenie súdneho konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

09.07.2013 18:46

[TITUL(Y)] MENO PRIEZVISKO [TITUL(Y)], POŠTOVÁ_ADRESA, TELEFÓNNE_ČÍSLO, E-MAIL


 

Krajský súd v MESTE
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO

 

V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Vec: Návrh na prerušenie súdneho konania č. SPISOVÁ_ZNAČKA

 

       Predmetom vyššie uvedeného súdneho konania je posúdenie zákonnosti uloženia sankcie za nesplnenie si povinnosti podľa § 56 ods. 1 písm. k) v spojení s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z.

       Poukazujem súdu na skutočnosť, že na Ústavnom súde SR je pod sp. zn. Rvp 16530/2013 vedené konanie podľa článku 125 Ústavy SR o súlad ustanovení § 51 ods. 1 písm. d), § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a ustanovenia § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. s Ústavou SR.

       Podľa § 109 ods. 1 písm. b) veta prvá zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok): „Súd konanie preruší, ak rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť.“

       Prerušenie konania podľa citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku je tzv. obligatórnym prerušením konania (viď Marek Števček, Svetlana Ficová a kol.: Občiansky súdny poriadok — Komentár — I. diel, 2. vydanie, C. H. Beck, Praha, 2012, str. 390). Súd je povinný prerušiť konanie vždy, ak jeho rozhodnutie závisí od inej právnej otázky, ktorej vyriešenie nie je v jeho právomoci.

       Som toho názoru, že od konečného rozhodnutia Ústavného súdu v konaní, vedenom pod sp. zn. Rvp 16530/2013, priamo závisí konečné rozhodnutie v tomto konaní. Súlad dotknutých ustanovení s Ústavou SR je kľúčová právna otázka (vzhľadom na to, že mi na základe nich bola uložená sankcia), pretože ak Ústavný súd vysloví nesúlad týchto ustanovení s Ústavou SR, tak rozhodnutie správneho orgánu, napadnuté touto žalobou, musí byť bez ďalšieho zrušené pre jeho rozpor s Ústavou SR.

       Z toho dôvodu navrhujem, aby súd prerušil tunajšie konanie podľa § 109 ods. 1 písm. b) veta prvá Občianskeho súdneho poriadku až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR v konaní sp. zn. Rvp 16530/2013.

 

       S pozdravom

PODPIS
[TITUL(Y)] MENO PRIEZVISKO [TITUL(Y)]
ULICA ČÍSLO_ORIENTAČNÉ resp. OBEC ČÍSLO_POPISNÉ
PSČ NÁZOV_POŠTY

 


logo advokátskej kancelárie Bizoň & Partners s.r.o.Srdečne ďakujeme JUDr. Jurajovi Bizoňovi z advokátskej kancelárie Bizoň & Partners s.r.o. za láskavé poskytnutie tohto vzoru Návrhu na prerušenie súdneho konania k zverejneniu na stránke www.slobodaVockovani.sk.

Zverejnenie (grafická úprava + odkazy na právne predpisy) tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk takmer 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com