Najčítanejšie články v klasni/júli 2017

29.09.2017 14:10
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 3. Tlačová správa: Talianska národná demonštrácia za slobodu v očkovaní / Pesaro / 8.VII.2017
 4. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 5. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 6. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 7. Uznesenie Okresného súdu Žilina v spore žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
 8. Odvolanie sa voči Nariadeniu neodkladného opatrenia v spore prof. MUDr. Vladimír OLEÁR CSc. vs. Ing. Marián FILLO
 9. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 10. Mýty a fakty o očkovaní psov
 11. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 12. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 13. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 16. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 17. Kde sú aké očkovania povinné
 18. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 19. Čo možno neviete o očkovaní12. časť (Vitalita 8/2012)
 20. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 21. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 22. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 23. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 24. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 25. O priebehu kliešťovej encefalitídy u detí
 26. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 27. Autizmus po očkovaní MMR
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 29. Očkovanie a možnosti prevencie v homeopatii
 30. Vysoké horúčky po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde, ochrnutie po MMR vakcíne

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com