Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie? (2. časť)

16.02.2018 11:00

Age of Autism16.XII.2016Laura Hayes

 

    Pôvodný článok Vaccines: What is there to be "Pro" About? Laura Hayes to Weston A. Price Foundation Conference
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 

Laura Hayes    Dúfam, že teraz sa vám už dymí z hlavy, ako hlboko spochybňujete do zblbnutia opakované mantry o bezpečnosti a účinnosti čoraz dlhšieho zoznamu výnosných vakcín, tak bezpečných a účinných, že sú odporúčané už aj tehotným ženám a novorodencom pár hodín po tom, ako sa prvýkrát na­dýchnu, a to aj vtedy, ak sú narodení predčasne. Dokopy 70 dávok vakcín od narodenia do 18. naro­denín a ak sa ich matka dá očkovať v tehotenstve proti chrípke, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, tak 74 dávok od počatia do 18. narodenín. A 90 dávok po 18. narodeninách až do smrti, ak sa dožijú 80 rokov a budú sa riadiť očkovacím kalendárom CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA, obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva) pre dospelých. A tieto čísla budú istotne každým rokom rásť, pretože farmaceutické firmy využijú svoje peniaze, moc a vplyv na vládnych úradníkov a volených zástupcov, aby zabez­pečili, že títo schvália, odporučia a budú zákonom požadovať povinné očkovanie ďalšími a ďalšími vysoko ziskovými vakcínami, za ktorých nežiaduce účinky všetci títo šmelinári s vakcínami nebudú niesť absolútne žiadnu hmotnú zodpovednosť.

    V snahe napomôcť poslušnosti verejnosti voči stále narastajúcemu počtu odporúčaných a povinných očkovaní budú títo šmelinári s vakcínami vytvárať jednu „epidémiu“ či „pandémiu“ za druhou, či už to bude prasacia chrípka, ebola, osýpky, vírus zika, nech už tomu vymyslia akýkoľvek názov, aby ľudí poriadne vystrašili. A oznamovacie prostriedky hlavného prúdu (mainstreamové médiá), ktoré mimoriadne dobre zarábajú na inzercii od farmaceutických spoločností, ktorá tvorí až 70% ich príjmov v rokoch, keď nie sú v USA voľby, budú s radosťou šíriť propagandu v správach, rekla­mách, na billboardoch atď. Lekárne a obchody s potravinami, ktoré sú teraz členmi spolku šmeliná­rov s vakcínami, tiež naskočia do tohto rozbehnutého vlaku vyvolávania strachu z nákazy a zaútočia na vás nekonečnými plagátmi vnútri i zvonku svojich prevádzok, ktoré odporúčajú všetkým zákaz­níkom vyhrnúť si rukávy a dať sa zaočkovať najnovšou vakcínou či podstúpiť preočkovanie, snáď dokonca s ponukou 20% zľavy z vášho nákupu, ak tejto propagande podľahnete a zaočkovať sa dá­te. Z osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že tých 20% z hodnoty vášho nákupu vám rozhodne nevynahradí tie desiatky či skôr stovky tisíc dolárov, čo z vlastného vrecka zaplatíte, keď sa začnú na vás prejavovať známky poškodenia zdravia očkovaním. A táto suma ešte nezahŕňa osobnú a emocionálnu cenu život meniacich dopadov, ktoré nasledujú po očkovaním vyvolanom poškodení zdravia či úmrtí, ako ani nevyčísliteľné utrpenie postihnutého jedinca a jeho rodiny, ktoré je častým sprievodným javom.

    Ako som už spomenula, stačí základný zdravý sedliacky rozum na to, aby ste prekukli tieto bezoči­vé lži, papagájované v nekonečnej očkovacej propagande. Kopa vakcín sa dennodenne používa na očkovanie zdravých i chorých, tých, čo sú príliš malí na to, aby sme podrobnejšie poznali ich zdra­votný stav, tých, čo sú prijímaní alebo prepúšťaní z nemocnice. Nerobia sa žiadne rozdiely v počte dávok, nezisťuje sa skutočná potreba a nestanovuje sa poriadne a dostatočne načasovanie a riziká na základe hmotnosti, veku, osobnej i rodinnej anamnézy a aktuálneho zdravotného stavu. Táto kopa vakcín sa podáva v nespočetných kombináciách každej vekovej skupine, od ešte nenarodených plo­dov až po veľmi starých ľudí. A my by sme mali veriť, že všetky tieto vakcíny sú bezpečné pre všet­kých ľudí, vždy, vo všetkých možných kombináciách? Takto nám to totiž hovoria a očakáva sa, že tomu budeme veriť, a to bez spochybňovania, bez námietok a bez odmietania. Očkovaní ľudia sú braní ako úplne rovnakí vo všetkých smeroch, aby sa dal na nich použiť celoživotný plán lekár­skych zákrokov v štýle „jedna miera pre všetkých“. S akým iným liečivom sa spája takáto smiešna logika? So žiadnym!

    Nedávno som napísala článok s názvom Vaccines: Elimination Mandatory! („Vakcíny: ich od­strá­nenie je nevyhnutné!“) a dnes vám chcem povedať, prečo si myslím, že úplné odstránenie vak­cín je v túto chvíľu jediným dostatočným a etickým krokom, založeným na skutočnostiach, o ktoré sa teraz s vami podelím.

    Vakcíny sú liečivá, ktoré nemali nikdy byť schválené, pretože:

 • Ani jedna vakcína nebola nikdy testovaná podľa zlatého štandardu, ktorým je dvojito zasle­pená, placebom kontrolovaná štúdia. Áno, počujete dobre: ani jedna.
 • Nespočet kombinácií, v ktorých sú vakcíny podávané, nebol nikdy testovaný. Dojča, ktoré má „dohnať“ zameškané očkovania, môže byť očkované naraz až 13 vakcínami v 8 rôznych injekciách. To je ako užiť naraz 13 rôznych liekov, ktorých interakcie neboli nikdy skúmané. A aby to nebolo málo, číslo 13 nezahŕňa množstvo rôznych prídavných látok, ktoré sprevá­dzajú antigény týchto 13 vírusových a bakteriálnych ochorení, ako sú ortuť, hliník, formal­dehyd, nemrznúca kvapalina, fenol, glutaman sodný, polysorbát 80, detergent Triton X-100 (oktoxynol 9), potravinové bielkoviny (napr. ovalbumín z vajec), kontaminujúce zvieracie vírusy a retrovírusy, biologický materiál, pochádzajúci z umelo potratených ľudských bábä­tiek, ako aj všeličo iné. Číslo 13 nezahŕňa ani prídavné látky, ktoré zákon nepožaduje uvá­dzať v príbalovom letáku, ktoré je však dovolené pridávať v rámci „obchodného tajomstva“. Nepriznané prídavné látky, vpichované do tiel našich detí? To je neprijateľné, neetické a strašne nebezpečné! Spýtajte sa sami seba, či by ste chceli, aby vaše bábätko naraz ocho­relo na viacero chorôb, až na 13 v jednu chvíľu? A chceli by ste, aby vaše bábätko naraz ochorelo na viaceré choroby a zároveň bolo popritom priotrávené? Ak sa pridržiavate odpo­rúčaného očkovacieho kalendára CDC, presne toto dovoľujete.
 • Viaceré vakcíny obsahujú ortuť v podobe thiomersalu. Thiomersal bol patentovaný v roku 1928 a odvtedy sa používa napriek tomu, že bol na ľuďoch testovaný len raz: v roku 1929. Všetkých 22 ľudí z tohto testu zomrelo do 2 dní od podania thiomersalu. Ortuť je známy jed (toxín) a nervový jed (neurotoxín), pre ktorý nie je stanovená nijaká bezpečná dávka pre člo­veka. Môže zabiť, aj keď sa podá zvonku (napr. vdýchnutím výparov), vo vakcínach sa však podáva injekčne. Tvrdenie, že ortuť bola úplne odstránená z vakcín, podávaných deťom, nie je vôbec pravdivé (viď napr. Austrálska štúdia našla ortuť vo vakcíne Infanrix Hexa, ktorá by mala byť bez ortute).
 • Mnohé vakcíny obsahujú prídavné látky, ktoré nikdy neschválil FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA, obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv). V rozpore so zdravým rozumom a porušujúc základné bezpeč­nostné a etické štandardy, FDA schvaľuje vakcíny, ktoré obsahujú prídavné látky, o ktorých nikdy nebolo preukázané, že sú bezpečné, či dokonca je známe, že sú nebezpečné. Vo vak­cínach sú napr. dva hliníkové adjuvanty (pomocné látky na zosilnenie imunitnej odpovede), a to hydroxyfosforečnan hlinitý a oxyhydroxid hlinitý. Ani jedna z nich nebola klinicky schválená FDA, obe sú známymi jedmi a nervovými jedmi, a napriek tomu sú obe vo vak­cí­nach, ktoré FDA schválil. Ale to sú len dva príklady z viacerých.
 • Hliník, ktorý sa používa vo väčšine dnešných vakcín, je nesporným (nielen) nervovým je­dom. Jeho jedovatosť je známa už nejakých 90 rokov. Dva vyššie spomenuté hliníkové adju­vanty sa používajú vo vakcínach výslovne za účelom navodenia otravy. Dovoliť používanie hliníka vo vakcínach je niečo podobné ako dovoliť používanie farbív s obsahom olova vo vládou schválených detských hračkách a hryzadlách. Hliník je (podobne ako ortuť) známym teratogénom (viď napr. Perinatal Toxicity of Aluminum), čo znamená, že spôsobuje zne­tvorenia embrya. Povoliť jeho používanie vo vakcínach pre tehotné ženy sa rovná povoleniu látok, ktoré spôsobujú samovoľný potrat a/alebo znetvorenie plodu, ako je napr. thalidomid. Včera tu hovorila Dr. Stephanie Seneff o možnej úlohe DTP vakcín (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu), ktoré obsahujú hliník a ktoré boli nedávno odporúčané tehotným v Brazí­lii, ako príčin tamojšieho nárastu počtu prípadov mikrocefálie. Mikrocefália je nenormálne malá veľkosť hlavy, vrodená vada, spojená s neúplným vývinom mozgu.
 • Hliníkové adjuvanty (ktoré nie sú klinicky schválené a používajú sa na vyvolanie otravy), jedno- i viac-zložkové vakcíny (nesprávne schválené a obsahujúce neschválené prídavné lát­ky, vrátane tých, čo sa používajú na vyvolanie otravy resp. o ktorých je známe, že sú jedova­té (nielen) pre nervovú sústavu) a ich kombinácie sú používané v kontrolných skupinách v skúškach bezpečnosti vakcín. Kontrolná skupina však má dostať placebo, neúčinnú látku, ktorá nespôsobí žiadne škody a nemá ani žiadne liečivé účinky. Ani hliníkový adjuvant, ani žiadna vakcína, ani žiadna kombinácia vakcín nie sú placebom, a preto nemožno o bezpeč­nosti akejkoľvek vakcíny vysloviť nijaké platné vedecké tvrdenia.
 • Výrobcom vakcín umožňuje FDA robiť svoje vlastné testy bezpečnosti, bez akéhokoľvek dohľadu a overovania nezávislými výskumníkmi. Ako som už uviedla, v kontrolnej skupine sa nepoužíva skutočné placebo. Napriek tomu ak povedia, že skúmaná vakcína nie je nebez­pečnej­šia než hliníkový adjuvant alebo iná vakcína či kombinácia vakcín, oproti ktorému/ej túto vak­cí­nu testovali, prehlásia tým skúmanú vakcínu za bezpečnú. Chcete, aby takto boli lekárske zákroky pre vaše deti prehlasované za bezpečné? FDA a CDC prijímajú tento spô­sob testovania. Nevadí im tiež, že nie je testovaná rakovinotvornosť, mutagénnosť (spôsobo­vanie mutácií) ani vplyv na plodnosť.
 • A úplná bomba je, ako som už spomenula vyššie, ale treba to zopakovať: Nikdy nebola vy­ko­naná porovnávacia štúdia očkovaných s neočkovanými. Je to preto, že šmelinári s vakcí­nami dobre vedia, že zdravie, vývin, plodnosť a dlhovekosť úplne neočkovaných sú oveľa lepšie než u očkovaných. V dôsledku tohto poznania sa im darí už vyše 70 rokov brániť vy­konaniu takejto štúdie. Bez takejto porovnávacej štúdie, nemožno vysloviť nijaké vedecké tvrdenia o bezpečnosti, účinnosti či potrebnosti očkovania.

    Nechám vás to všetko chvíľu vstrebávať. Očkovací program USA je založený a zavádzajúcom a pod­vodnom domčeku z karát, ktorý nemá nič do činenia s vedecky platnou pravdou, ani so zdra­vím a blahom našich detí.

    Navyše pred verejnosť predstúpili informátori ako od výrobcov vakcín, tak aj z vládnych úradov, kto­rí dosvedčili, že údaje o bezpečnosti a účinnosti očkovania sú sfalšované, že nepohodlná a nepo­pierateľná pravda je zamlčiavaná, nezverejňovaná a ničená, aby nebola ohrozená dôvera verejnosti vo vakcíny, miliardy dolárov ročne v ziskoch z predaja vakcín, a aby nemuseli byť vyplatené bilió­ny dolárov odškodného obetiam očkovania. Záznamy tajných stretnutí odhaľujú podobné protizá­kon­né a nemravné správanie lekárov, vládnych úradníkov a riaditeľov farmaceutických spoločností.

    Napriek tomu všetkému boli tieto vakcíny, ktoré sú nedostatočne otestované, neprávom prehlásené za bezpečné a ktoré obsahujú toxické a neurotoxické prídavné látky, nielen schválené, ale aj záko­nom stanovené ako povinné. To je tá najhoršia možná korupcia a šialenstvo. Je to zlo, ktoré ničí väč­šinu nášho obyvateľstva.

    Keďže naši vládni úradníci nepožadovali a nezabezpečili bezpečnosť očkovania, treba predpokladať (a dá sa to aj preukázať), že ani jedna vakcína nie je bezpečná či odporúčania hodná. Preto:

    Treba okamžite zakázať akékoľvek očkovanie kohokoľvek a čímkoľvek.

    Toto sa malo po správnosti stať v roku 1986, keď Kongres (parlament v USA — pozn. prekl.) schvá­lil zákon, ktorý zbavil všetkých výrobcova vakcín a vykonávateľov očkovania hmotnej zodpoved­nosti za spôsobené škody — v čase, keď vakcíny mrzačili a zabíjali tisícky ľudí.

Nepožadovať okamžitý zákaz očkovania sa nijak neodlišuje od prijatia nasledujúcich scenárov:

 • Vieme o tom, že určitá značka áut je povestná tým, že vybuchujú, ubližujú ľuďom na zdraví a zabíjajú ich, ale vládni úradníci povedia, že tie autá môžu zostať na trhu, a Kongres zbaví výrobcov a predajcov týchto áut zodpovednosti, takže obete ich nemôžu žalovať na súde.
 • Vieme, že určitá značka detských postieľok má výrobnú vadu, kvôli ktorej tisíce bábätiek uviaznu medzi dvomi tyčkami, čo vedie k závažným zraneniam a úmrtiam, ale vládni úrad­ní­ci povedia, že tie postieľky môžu zostať na trhu, a Kongres zbaví výrobcov a predajcov týchto postieľok zodpovednosti, takže rodičia ich nemôžu žalovať na súde.
 • Vieme, že určitá značka repkového oleja spôsobuje ľuďom ťažké choroby, trvalé poškodenia mozgu, nervovej sústavy a imunitného systému, závažné problémy s trávením a niekedy aj úmrtia, ale vládni úradníci povedia, že oleje môžu zostať na trhu, a Kongres zbaví výrob­cov a predajcov týchto ole­jov zodpoved­nos­ti, takže ľudia, čo ich zjedli a následne ochoreli, ne­mô­žu výrobcov ani predajcov žalovať na sú­de.
 • Vieme o určitom lieku, že spôsobuje srdcové infarkty, mŕtvice a aneuryzmy, čo vedie k trva­lým zdravotným postihnutiam, mentálnej nespôsobilosti, ochrnutiam a úmrtiam, ale vládni úradníci povedia, že ten liek môže zostať na trhu, a Kongres zbaví výrobcov tohto lieku a tých, čo ho podávajú, zodpovednosti, takže tí, čo ho užívali, ich nemôžu žalovať na súde.

    Vidíte v tom ten vzorec absurdity? Nuž, presne ten istý vzorec sa uplatňuje u očkovania. Vládni úradníci, ktorí usmerňujú mnohé oblasti priemyslu, vrátane farmaceutického priemyslu, by nemali dovoliť ďalšie používanie vakcín, o ktorých otvorene priznávajú, že spôsobujú poškodenia mozgu, nervovej sústavy a imunitného systému, kŕče, anafylaxiu, ochorenia krvi, poškodenia tráviacej sú­sta­vy, ochrnutia a úmrtia, a to je len pár zo zdravotných pohrôm, ktoré sú známymi a priznanými ne­žiaducimi účinkami očkovania. Napriek tomu sú tieto vakcíny schválené, odporúčané a čoraz viac aj zákonom vynucované pre novorodencov do pár hodín od prvého nádychu, vrátane tých pred­časne narodených, pre dojčatá, batoľatá, malé deti, násť-ročných, vysokoškolákov, pracovníčky v škôlkach a jasliach, zamestnancov nemocníc a všetkých, ktorí nemocnice navštívia z obchodných dôvodov, všetkých pacientov v nemocniciach, nech už sa v nich ocitli z akýchkoľvek dôvodov, vrá­tane ťažkých chorôb a chirurgických zákrokov, pre starších ľudí, pre každého, vrátane tehotných žien. Dnes už nikto neunikne odporúčaniu (a mnohí neuniknú povinnosti) očkovania týmito nebez­pečnými a potenciálne smrtiacimi vakcínami.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com