Ad: Stanovisko právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu

31.03.2011 15:21

Bronislava Tagrapová

 

       Toto je komentár k "Stanovisku právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu".

       JUDr. Roman Soska, právnik Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), vo svojom stanovisku píše (žlté podfarbenie):

"Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. ako vyplýva zo zmien a doplnení, vykonaných ústavnými zákonmi (ďalej len "Ústava SR") povinnosť možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd."

       Presne o toto ide. Prečo nie sú zachované základné práva a slobody, zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, podpísanom v Oviede 4.IV.1997 a od 1.XII.1999 účinnom v SR, taktiež zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, resp. prečo je jeden zákon (Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - v § 4 ods. 4, § 6 ods. 2 a § 11 ods. 8 písm. d) v súlade s nimi a iný zákon (Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, na ktorý sa RÚVZ odvoláva) už nie?

"Z uvedeného vyplýva, že vykonávací predpis (a to Vyhláška č. 585/2008 Z.z.) je vydaná v súlade so zákonom, a teda z tohto pohľadu nie je v rozpore s Ústavou SR."

       Tu nejde predsa o nesúlad Vyhlášky č. 585/2008 Z.z. so Zákonom č. 355/2007 Z.z., ale o nesúlad Zákona č. 355/2007 Z.z. s ústavne i medzinárodne garantovanými slobodami, ktoré v právnej teórii hierarchicky stoja nad jednoduchými zákonmi.

"Správne orgány (a teda aj orgány verejného zdravotníctva) sú povinné v konaní postupovať v súlade so zákonom a inými právnymi predpismi a v žiadnom prípade nie sú oprávnené skúmať súlad platných právnych predpisov s Ústavou SR."

       Orgány verejného zdravotníctva (ako funkcionálne orgány štátnej správy) sú povinné postupovať v súlade so zákonmi a nielen to. Sú povinné aplikovať aj medzinárodné predpisy. Podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR majú tieto PREDNOSŤ pred vnútroštátnymi protichodnými zákonmi.

       Ak má vnútroštátny súd pochybnosť v aplikácii európskeho práva, je povinný to postúpiť na prešetrenie európskej inštitúcii. Taktiež vnútroštátne správne orgány sú viazané interpretovať predpisy v súlade s platnými medzinárodnými normami. Čl. 7 ods. 5 Ústavy SR ustanovuje:

"Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi."

       Naozaj nemá orgán štátnej správy pri používaní práva skúmať súlad právnych noriem s Ústavou SR?

       Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR:

"Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy (vid čl. 7 ods. 5 - pozn. aut.), v jej medziach a v rozsahu …" (!)

       Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR:

"Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo (správne interpretovaný - pozn. aut.) zákon neukladá."

       Ďalej čl. 12 ods. 2 Ústavy SR:

"Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či INÉ zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."

       Čl.12 ods. 4 Ústavy SR:

"Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody."

       RÚVZ nerešpektovaním základných práv a slobôd poškodzuje a znevýhodňuje občanov, uplatňujúcich si svoje práva. To zaváňa diskrimináciou občanov, v závislosti na (dovolenom!) súhlase/nesúhlase s preventívnym zákrokom.

       Toto právo v zmysle čl. 12 Ústavy SR je na Slovensku transformáciou čl. 13 Európskej konvencie ľudských práv z 4.XI.1950, ktorá ustanovuje vlastné základné právo jednotlivca na ochranu týchto (konvenciou ustanovených) práv pred vnútroštátnymi orgánmi. Teda ak správne úrady porušia toto právo, konajú protiústavne, čo je samostatné porušenie ľudských práv a slobôd.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com